Doelstellingen
Doelstellingen

Het economische hart voor de Vlaamse bossen, UVB vzw.


Doelstellingen

Leden

Artikel 3 - De vereniging vzw U.V.B. heeft tot doel:

 1. Het organiseren en ontwikkelen van een vereniging ter bevordering van de economische functie van de Vlaamse Bossen , alsmede het beheer ervan, en terzake alle initiatieven te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee betrekking hebben.
 2. Het verdedigen en opwaarderen van de economische belangen van de bosbouwsector in Vlaanderen.
 3. Het streven naar telen van kwaliteitshout op een duurzaam verantwoorde manier met respect voor omgeving en het welzijn van mens en natuur.
 4. Het stimuleren van aanplanten van snelgroeiende houtsoorten zoals populier en naaldhout ter garantie van de grondstofbevoorrading voor de houtverwerkende industrie in de toekomst en de beste financiële opbrengst voor de eigenaars.
 5. Het nastreven en promoten van haalbare en werkbare bosuitbatingsmethoden.
 6. De ondersteuning van de populier in Vlaanderen in de breedste zin van het woord.
 7. Het samenwerken en steunen van onderzoeksinstituten die de houtproductie en de houtkwaliteit van de Vlaamse bossen bevorderen.
 8. De garantie bieden op heden en in de toekomst van de bevoorrading van de houtverwerkende industrie met producten uit de Vlaamse bossen.
 9. Het ontwikkelen en uitdragen van een onderbouwde lange termijnvisie voor de duurzame productie van de grondstof hout.
 10. Het bijdragen tot de creatie van een maatschappelijk draagvlak dat houtproductie, oogsten en verwerken ervan terug tot een gemeenschappelijk gemeen goed maakt.
 11. Het ontwikkelen en afdwingen van arbeids- en exploitatievoorwaarden die bosbedrijven een economische levensvatbaarheid garanderen.
 12. Het nastreven van een evenwichtige balans tussen sociale, economische en ecologische belangen in de Vlaamse bossen met respect voor privébezit.
 13. Het nastreven van economische levensvatbaarheid van bosbezit en het efficiënt gebruik van bosproducten.
 14. Het streven naar zorg in werk voor gezondheid, milieu, veiligheid, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden.
 15. Het toepassen van schoontijd als uitzondering na overleg met alle betrokken partijen.
 16. Het nastreven van het behoud van privaat bosbezit in Vlaanderen met een ondersteunende politiek van de overheid.
 17. Het bekomen van medezeggenschap en vertegenwoordiging in allerlei commissies, overleg-en beslissingsorganen die de Vlaamse bossen en bosbouwsector aanbelangen.

  Deze opsomming is geenszins beperkend.

  Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden en rechtshandelingen stellen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks toe bijdragen.

  Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben. De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaan.